تاریخ کرد در سر زمین آریایی
در سر زمین ئیره واج
قالب وبلاگ
هشتگرد یا {هه شت کورد} اکثر تاریخ دا نا ن به وا ژ ه هشتگر د یا هه شت کورد آگا هی دا رند و ما از چگو نه گی تغیر این  وا ژه صرف نظر می کنیم . تنها گلا یه ی از دو ستان و غمخواران کوردهای پرا کنده اطرا ف ایران بخصوص کوردها ی مبارز و مقا و م در برا بر هنجار ها ی فر هنگی که در قلب ایران هنوز  آداب و رسوم خود را حفظ کرد ه اند ... تا کنو ن از این همه کا نا ل های کوردی دریغ از یک بار بر نا مه ی مختص به این مردم بزر گوار که هنوز هم دیار استاد بزرگ {نور علی الهی }را تنها نگذا شتنند اگر چه تا و انها و زجر ها دید ند درود به شر فشان درود به به شیر ما دران قهره ما نشان  که وقی هر کسی به هشتگرد پای می گذارد انگار در دالا هو و و سلطان اسحا ق پای گذا شته است ... کردهای ساکن هشتگرد را با ید دستا نشان بو سید و به شیر زنا نشان آفرین گفت که نزدیک به یک سه ده است ...چطور لایه لا یه را با شیر کوردی به روح فرزندا نشان دمیده اند که هوئیت و ملیت خودرا محفو ظ کرده اند...وقتی هر کسی پا به بارگا ه پیر بزرگ مرد تاریخ اوستاد نور علی می گذارد هر بگا نه ی را به فکر و تا مل وا میدارد که {اجا ق }کورد هنوز هم چون خورشید اهورا یی مزدای می در خشد ...اگ هر کسی بیگا نه تاریخ کورد را بخوا ند  به این نتیجه می رسد تنها کورد بود وهست در طو ل تاریخ با این همه نقشه و نیرنگ که تر کها ی متعصب عو ثمانی و عر بهای قلدر هو س ران هنو ز که هنو زه کورد زنده و پا ینده است نمو نه این  ما ندگا ری هشتگرد و هشتگر ها ی زیا دی هست از قو چا ن و شیر وا نه و بجنور و تالش و روستا ها ی شمال اطا ف قزوین و.... ما بسهم خود دست و پا بو س یکا یک آنها هستیم و مطمئن با شند ما آنها را در قلبمان جای دارند و فرا مو ش نمشوند بلکه به آنها هفتخار می کنیم.....09189721796 ما مو ستا رو شنی {ئا سورا }


موضوعات مرتبط: کتاب:تاریخ 9 هزار ساله ی کردها، خیا نت به تا ریخ کورد، کو ردها قر با نی بیگا نه گا ن . ترک و عر ب .
[ پنجشنبه هفتم شهریور 1392 ] [ 15:48 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
ما کرد ها ی شر ق کر دستان { نیشتمان په ر وه ران و ولات پاریزان  } به جا ی عید رمضان در سو ک  قتل و عا م کردهای زیر سلطه ی عر بها و تر کها ی متجا وز و خو نخوار که چشم دیدن کردها را ندا رند . به ما تمین و عزا نشتیم :  کسی نیست از سران کشورها ی به ظا هر ازادی خوا ه یا همان امریکا ی که برای یک اسرا ئیلی قطنا مه و .... صادر می کند . اما ترکیه افراد جبهتلل نصر و دار دسته ی فتح للا گویل  به تو پ و تا نک تجهیز کرده و به جا ن کردها ی سوریه می افتنند .... همین باند جبهتلل نصر فتوای دست درا زی به نو ا میس کرد را حلا ل می دا ند در کما ل بی شر می با بلند گو ی مسجد فریا د می زند و آیه می آورد که کو شتن و مصا در ه اموال و تجا وز به نا مو س کرد . تکلیف است ....و تر کیه حما یت و پشتیبا نی ما لی و تسلیحا تی بی قید و شر ط می کند ....پس من کرد که در شر ق کردستان که اگر یک متیگ یا جلسه و یا اعتراز و گرد هما ی در حما یت از هم خون و هم زبان و ملیت  .... ولی از عر ب فلسطینی هر سال رهپیما یی و حما یت از آنها وا جب است .... این چه معنا ی دارد .... که دینی که اعراب به بخشیده  به فتوا ی همان دین و آئین نا بو دی ما ل و جا ن و نا مو س مرا حکم دا ده با شد .....آیا  اگر این جسا رت و اجا ز ه دا شتیم از کردها ی سو ریه حما یت می کر دیم . چقدر کردها ی شر ق کردستان دل گرم و به این آزادی پشتشا ن گر م بود .....

[ جمعه هجدهم مرداد 1392 ] [ 15:41 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
لا اقل به نا م کورد یا نگو یید کوردیم : با کما ل تا سف هستنند افرا دی بعلت فقر و بیکا ری زادگا ه ش را تر کرده و    در شهر های ایران بخصو ص تهران و کرج سا کن شده اند . اکثر شان در حا شیه ها و روستا ها ی اطرا ف با زن و قرزندا نشان یک زیر زمین یا با  همان صا حب خا نه مسا جر هستنند .بعضی از اینها تا حدی دچار کمبو د شخصیت می شو ند بعلت دنیا ی شهر ی و سر ما یه داری نا چار جهت گیری و الگو پذ یری نا شیا نه به خو د می گیر ند اه نقد ر بزرگ خو نه بیکا ر و .... می کشد تر س از بیرو ن کر دن صا حب خا نه و ... هزارا ن حر ف نا روا و ...قبو ل می کنند اما و قتی مه به عنوان سر زدن به دیا ر خو د بچه ها شا ن به زبان بیگا نه صحبت می کنند همسر انشان که تا دیروز گو سفند چرا و رو ستا ی بو دنند از بو قله مو ن می تر سند و قتی که بر گر د نند . یا کسا نی که دستا شان به دها نشان می رسد . با بچه ها شا ن فا رسی حر ف می زنند . در صو رتی که خو د خا نه وا ده اش به خیا نت اخلا قی دچا ر شده اند . و می گو یند ما کوردیم این بی اخلا قی را به پای کرد تما م می شو د . تنها درد ما بعلت شغل اجتما عیما حر ص این افرا د بی ریشه ی به نا م کور د . بعضی از کر ما شا هی ها در شهر و دیا ر خو د می گو یند ما کردی بلد نیستیم و لی در تهران و کرج خرا بکا ریشا ن را می کنند و می گن کوردیم : چون در این دو کلان شهر اسم وآوا زه  به شر ف و مردا نگی جا افتا ده است و دلیری مهمها ن وازی کرد شهره خا ص و عا م است .اگر چه ما در همان کلان شهر ها کردها ی هستنند چه از لحظ ثروت و سا مان و علمی و  فر هنگ انگشت نما و غبته ی تر کها و فا رسها هستنند .هیچ کرد بی ریشه ی حق ندارد از ما یه ی کرد بزرگ و مقد س کرد خر ج کند : واین و ظیفه ی هر کردی است : حتی در بر خورد دو ستی و همسا یه گی آنها را منع و سر زنشو حتی بی محل کند تا بدا نند از فر هنگ و ملیت خو د بیگا نه شدن چه تا وا نی دارد . فقط انفالی را به یا د خود بیا وردند . از بی حیای بو دن و بیگا نه بو دن شر م کنند : که اگر تا کنو ن کرد ما ند گا ر ما نده ما مد یو ن خو نها ی صدها هزار کرد مظلو م ی هستیم که کردستان را به ما ها سپر ده اند ...                     

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 ] [ 17:10 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]

نام كتاب: كُردها از سپيده دم تاريخ تا اوايل سده هاي ميلادي

موضوع كتاب: نگاهي به تاريخ 9 هزار ساله ي كُردها در سرزمين ئيره واچ

نويسنده: ماموستا علي احمد روشني

ويراستار: شايسته كمانگر

حروفچيني و صفحه آراء: مرصاد كامپيوتر (احمد محمودي)

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 3000 جلد

قيمت: 30000 ريال

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.4shared.com/folder/x9Pnh8p9/kurds_book.html

کتاب در 2 فایل قرار داده شده است فایل اول عنوان و فهرست کتاب میباشد و فایل دوم متن کتاب است.برای دانلود باید در سایت ثبت نام کنید که مدت زمان بسیار کوتاهی میبرد روی sign up  در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید و با وارد کردن ایمیل و پسورد ثبت نام میشوید برای فعال سازی روی لینکی که به ایمیلتان ارسال شده کلیک کنید سپس فایل را دانلود کنید.موضوعات مرتبط: کتاب:تاریخ 9 هزار ساله ی کردها
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 18:20 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
از زما نی که اسلا م با آن مقا و مت کوردها  به ایران رسید وقتیکه خبر به شرق ایران رسید که نها وند هم به تصر ف اعراب در آمد ه  فوج فوج بخاطر در امان ما ندن ما ل و اموال و فرزندا نشان شیراز و اصفهان و ..... از هم دیگر سبقط می گرفتنند واز سپا ه اعراب طلب عفو و پیشکه ش کردن زرو زیو .... اما اگر جه بعد از سر نگو نی سلسله ی سا سا نیان تا قریب دویست سال ایران از خود انتخاب حا کمیتی دستی نداشت بعد از قیام  ابو مسلم کورد خراسانی دو باره حس ایرانی بودن در رگها ی ایرا نیان بحرک در آمد و لرزه را به حکما ی اعراب اندا ختنند .. . و اگر تد بیر ایرا نیان وطن پرست نبود حلا تما می ایرا ن عرب شد ه بو د نند . هما نا که مصریان عرب نبودنند زبانی نزدیک به زبان افریقای دا شتنند اگر مذ هب شیعه در ایران شکل نمی گر فت حال تما م ایران در دا من اعراب بود.  تنها کوردها بو دنند . که بین چند کشور تقسیم شد نند که بین شیش تا هفت کشور  مثل گو شت قوربانی  به آنها هد یه شد . حال در قرن بیست و یکم تا زه کوردها خو اهان به رسمیت شنا ختن حق و حقوق خود هستنند . دو ملیو ن عرب خلیجی نما ینده و پرچم  در سازمان ملل دارد . اما کورد چهل میلیونی حتی یک نما ینده هم ندارد . این حق پا یمال شده را از کی باید گله کرد از رهبران به نرخ روز نان خور یا ......


برچسب‌ها: قور بانی یک ملت ریشه دار به چه جرمی محرو م از زب
[ سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 ] [ 23:15 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
{ میگن چو ب خدا خدا صدا ندا ره ....} اگر چی در طو ل تا ریخ خیلیها با هر شیو ه زندگی رفتنن دیگر در میا ن ما نیستنند . ولی روزی خوا هد رسید آینده گا ن به ما همین را خو هند گفت . در کرد ستا {روژ هه لات } در او یل انقلا ب بو دنند کسا نی که خو را خدا یی این دیا ر می دا نستنند . بکش و ببر خو دشان بو دنند ...طو لی نکشد هر کسی را ه خو د را انتخا ب کرد ... بعضی ها به خا رج بعضی ها ما ندند و عر ض اندا م کردنند در اینجا منظو ر  از افراد ی است که در جا معه نقش دا شتنند . نه افرا دی که زندگی می کردنند تا زنده بما نند و تا زه بسر شا ن هم زیا د بو د (خر بو دن و پا لا ن بو د ن ) را  جزشعا ر و افتخا ر میدا نستند . که متا سفا نه بمحض پاره شدن پالان وجو د خو دشان هم محو روزگا ر شد نند .انگا ر که اصلا در این دنیا نبو ده اند و مردگان زنده نما ی بیش نبو ده اند...اصلا آنجو ر کسان قا بل بحث هم نیستند منظو ر ما افرا د سا خصی هستش .که اهل فن روزگا ر می دا نند .... یک کلا م با زنده و برنده این میدان کدا مین بو دنند . آنها ی که برای کو ردا یه تی با ر و بنه بستنند و ما ندنند و در خا رج روئیای و ز یر و وزرا بو دنند دا رند بیا یند هیچ کس را در زیر بینی سو خته شا ن نبینند ... یا کسا نی که در آن زما ن بکش و ببر بو دنند حالا بیکا ر و بیعار دنبال این اداره و آن اداره که صد قه سری ملا قا تی از یک مسئول بگیرند زما نی خو دشان در کردستان بجا ی استاندار تصمیم می گر فتند .... ولی چون از بنیا د وجود سیا سی و به مسا ئل انقلا بی و امنیتی زیر پا یشان سست بو د ... که به اسم و نا م حکو مت ولی بخا طر خود نما یی که بلی من هستم و جلب تو جه کند چها نکردنند چه بریزو بپاش ها نکردنند ... ولی وقتی که حکو مت مستقر شد . چنا ن سیلی تو گو ششان زد ....البته یک عد ه ی هم با شگردها ی تملق و چا پلو سی نه به زرنگی چون حکو مت زرنگتر از آن بود شا ید به نا ن و نو ایی رسیدنند ... از آن طرف هم مد عیان خلق کرد به فکر نجات خو د هر کسی دزد گا و خو دش شد و به کشورها ی ارو پای پنا هند ه گی گر فتند و الفرار و کورد کیلو ی چند دولار ... بفکر نان با ش خر بز ه آب است...بله این چکسا نی در زیر پا له شدنند هما ن { پا لان به کو لها } که لیا قتشان هما ن است . چون اگر در ک و شعور قو می به کما ل سیا سی بر سد آن قو م با هش هیچ معا مله ی نمی شود کرد . که حلا با فرزندان خود مد عیان خلق کرد حتی با زبا ن ما دری خو {کردی } حرف نمی زنند ....کرد کیلو ی چند دست حکو مت درد نکند که هر دو طر ف را دهان بست و گفت از ما ست که بر ما ست ...
[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 1:25 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
وقتی در دوران طلبه ی به صورت سنتی فلسفه و منطق و کلام وجا معه المقد مات و..... جز درو س روز مره ما طلبه ها بود ملا ما موستا هنگا م درس گذرا از فلسفه ی ارسطو می گذ شت و درس صر ف و نحو عربی را از همه دروس وا جبتر مهمتر می دا نست. روزی یکی از هم طلبه ها از ملا پرسید را ستی ما مو ستا دیشب در کتا ب فلسفه  ارسطو چشمم به مطلبی جا لب افتاد که نتو ا نستم را حت از کنا ر آن بگذرم و مرا خیلی به فکر برد...اجازه بدهید تو ضیح بدهم \ جنا ب ما مو ستا هم اجا زه دا دند و طلبه گفت ارسطو در باب  دفا ع از نوا میس 12موردرا تعریف کرده وشرح مفسلی در باره هر کدا م داده است...برای مثال : آب و خا ک {وطن } ایشان فر مو ده اند . که اگر کسی به آب و خاک  وطنش خیا نت کند و بیگا نه را به سر زمین خو یش بیا ورد و با بیگا نه هم پیا له شد انگا ر کسی را برای  هم بستر شدن با خا نواده خود به خا نه برده تا زه آنها اگر کسی را با نا مو سش دید که ازتبا ط نا مشرو ع دارد راحت از کنا رش میگذرد .... را ستی ما مو ستا ملا ....اینطو ر است... ملا هم مثل ما طلبه ها غرق در پرسیدن سوال طلبه شده بود با یک آه معنی دار   گفت وقتی که فیلسو فی چون ارسطو این نظریه را دا ده چه کسی می توا ند نظر یه اورا رد یا نقد کند ...یکی از طلبه فورا گفت خدایش اینطوریه من به تجریه ی خودم و با چشم خودم دید ه ام . چه کسا نی بودنند و هستنند که بیگا نه گان خدمت کردنند از چا پلو سی به اربا بان و ما لکا ن ظالم خد متها کردنند ولی عا قبت سر از زسو ایهای در آؤردنند و با خفت خواری زند گی نگبت بارشان که دل هر انسان با شر فی را به فکر می برد که این هم عا قبت نو کری و بیگا نه دوست دا شتن که چقدر در میان هم زبان و هم نو ع خویش به رزل و پستی و نگا ه ملا مت آمیز رسیده اند ...


موضوعات مرتبط: خیا نت به تا ریخ کورد
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 ] [ 23:33 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
این روزها دردر گیر ی کردها ی سوریه با جبهته النصره که ارمغان آورنده عصر حجر و فتوای دهنده حلال بودن مال و نو ا میس کرد را می دهند ... در درگیری با این وحشیان اسلا م نما کردها ی مبارز . pyd در مقا و مت جا نا نه فر زند صالح مسلم رهبر این حزب به شها دت رسید ... در پیا می یکی از بزرگان و صاحب نظران در دا نشگا ه هه و لیر در پیامی به پدر آن شهید چنین گفتنند : رهبران کرد از صالح مسلم یاد بگیرند ....نه مثل بعضی از رهبران کرد که در کا با ره ها ی ارو پا و آمریکا دنبال عیا شی و .... به اسم مبارزه برا ی خلق کرد ... خدا را شکر که کردها ی روژ هه لات  دست  پنها نشان را رو کرده اند ... از زند گی پشت پردها ی این به اصطلاح رهبر ان که برای آینده نواده گان خود در تهران و .... کا خ خریده اند و و سند به ا سمشان می کنند ... بی خبر از اینکه ملت کورد  با چما ق دوباره دنا لشان خوا هد کرد به همان ....همه ی این جا سو سان و خا ئنان به ظاهر رهبر .... فدای یک تار موی  کسی که مرزها ها را در نوردید کلام او را مثل آیه و حدیث اطا عت می کنند ...چیز ها ی میدا نم در موردشان این رهبران خود خوا نده ملت کرد با ید دست دولت جمهوری اسلا می را صدها بار یو سید ...و نو کر این حکو مت با شیم ...که گرگدر لباس میش ... ننگ تان باد رهبران درو غین و.... همه من را می شنا سند با حکو مت هم نه به ظاهر و نه به با طن هیچ همکا ری ندا رم ...ولی شما ها با یک کود کود مثل سگ گر سنه دم تکا ن می دهید به حکو مت حکو مت هم خو ب چهر ه ی خا ئنیتان را به ملا کرده  دمش گرم....

[ جمعه بیست و ششم مهر 1392 ] [ 0:45 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
بو دنند و هستنند که یک رو زی کورد دو آتشه بودنند . وهر خطری را به جا ن می خر ید نند تا جا ی که به فرا ر از کشور و یا ملحق شد ن به احز اب و .... اما عده ا ی  خیلی زود از احزاب برید نند و در خار ج یا ....از هما ن ستا ره دار بو د ن کوردا یه تی چو ن از اصل هیچ و پو چ دنشان  را  در درون مها ر کرد ه بو دنند مد تی و جا هت کا ذبی را برا ی خو دشا ن کسب کر ده بو دنند و از فر صتها ی پیش آمد ه استفا ده کر دنند و  هستنند و بو دنند آنقد ر بی ریشه بو دنند  تا جا ی که خو د را در اختیار کسا نی قرا ر دا دنند به خا طر{  سکس }  و به هما ن نا م و نشا ن کور دا یه تی تا بهتر به طر ف لذ ت بد هد .... و تا زه به زبا ن تر کی و عزبی  اند کلا س بود و با بچه ها یشان به زبا ن بیگا نه در منز ل صحبت می کر دنند ... بله این مد عیان ریا کار   جر م سنگینی مر تکب شده اند  ... فر زندان مردم بیچا ره را آواره کرده اند و خو دشان در خا رج پو ل می فر ستنند تا بهتر ین سا ختما نها را  بخر ند . چه کسا نی از این جنگ ناخا سته  و برا در کشی نفع بر دنند ...مطمئن با شند رو زی این ریا کا ری و تملق و چر ب زبا نیشان و چهره خبیثشان عیان خو اهد شد گوذ ر زمان بهتر ین دا د گا ه تا ریخ خو ا هد بو د ... دورا ن صدا قت بعضی و ایما ن بعضی را می بینید انسان از انسا نیت خو د شر م می کند . کاری به هد ف واعتقاد شان ندار م منظور م آ ن  صدا قت و پک رنگی در را ه هد فشان است .


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 0:56 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]

[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 0:22 ] [ ماموستا علی احمد روشنی ] [ ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
دانلود قالب